Organisatie

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan van de VA. In de regel vindt eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering plaats. De stemgerechtigde leden van de Algemene Ledenvergadering brengen hun stem uit over bestuurszaken, financiële zaken en activiteitenplannen. Verslagen van algemene ledenvergaderingen worden gepubliceerd in het kwartaalblad erVAring.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden van de VA die gekozen zijn door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van drie jaar. Deze termijn kan met maximaal drie jaar verlengd worden. In de regel vergadert het bestuur minimaal vijf maal per jaar. De actuele bezetting van het bestuur kan worden gevonden in het jaarverslag.

Werkgroepen

Om de leden actiever te betrekken bij de activiteiten van de vereniging en om de organisatie van activiteiten over meerdere personen te kunnen verdelen, zijn werkgroepen ingesteld. Een bestuurslid treedt als coördinator op. De werkgroepen dienen te voorzien in een werkplan met een begroting, dat aan het bestuur wordt voorgelegd ter goedkeuring, waarna de coördinator beslissingsbevoegdheid heeft. De werkgroepen initiëren nieuwe plannen en helpen mee aan de uitvoering ervan.

Er zijn tien werkgroepen:

  1. Werkgroep Symposium
  2. Werkgroep Regiocontact
  3. Werkgroep Kids
  4. Werkgroep Jongeren
  5. Werkgroep Senioren
  6. Werkgroep LedenContactWeekend (LCW)
  7. Werkgroep Buitenland
  8. Werkgroep Communicatie
  9. Werkgroep Belangenbehartiging
  10. Werkgroep Transitie en Kenniscentrum

Oprichting

De Vereniging Anusatresie is een voortzetting van de Werkgroep Anusatresie Kinderen (WAK) welke op 1 januari 1987 officieel is gestart. Daarvoor was de VA onder de papaplu van de BOSK sinds 6 maart 1981 actief. Toen zijn de eerste plannen voor een lotgenotenbijeenkomst gemaakt welke op 16 mei in dat jaar plaatsvonden.
De VA is opgericht bij akte van 28 december 1993 en is statutair gevestigd te Dieren. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 40124907. De VA heeft bijna 400 leden in Nederland en België.

Ereleden en Leden van verdienste

Het toekennen van het Erelidmaatschap of benoeming tot Lid van Verdienste van de Vereniging Anusatresie is een manier om waardering voor een persoon tot uitdrukking te brengen die zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning spelen de volgende elementen een rol:
het belang van de activiteiten voor de vereniging en patiënten met Anorectale Malformatie in het algemeen, de mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had, de intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd en de tijdsduur waarin een persoon de activiteiten heeft uitgevoerd. Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs-, werkgroep- en overige actieve leden.

De bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

De Vereniging Anusatresie heeft tijdens haar bestaan een aantal ereleden en leden van verdienste kunnen benoemen.

Ereleden
Marjoos Elich
Fenneke Rademaker †
Nic Looijard
Richard Langemeijer
Mike Offeringa

Leden van verdienste
Marion Rustemeijer
Erik van Dalfsen
Astrid van Manen
Hanneke Vreugdenhil
Michel Haanen