Belangenbehartiging

Doel

Een van de doelen van de Vereniging Anusatresie (VA) is het opkomen voor en het behartigen van de belangen van haar leden bij zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid.

MLDS

Om de belangen van de leden in een breder kader te kunnen behartigen is de VA aangesloten bij een overkoepelende belangenorganisatie voor patiëntenverenigingen, de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). De MLDS participeert in het Kenniscentrum ARM in oprichting en levert financiële steun aan bijzondere voorlichtingsprojecten van de VA.

CG-Raad en VSOP

Om de belangen van de leden ook zo goed mogelijk bij de politici in Den Haag onder de aandacht te brengen en het beleid ten aanzien van chronisch zieken en gehandicapten te kunnen beïnvloeden, is de VA aangesloten bij een aantal overkoepelende belangenorganisaties:

FPGO

Om financiële middelen te genereren voor het organiseren van lotgenotenactiviteiten en het uitvoeren van plannen op het gebied van voorlichting vraagt de VA jaarlijks subsidie aan bij de Stichting Fonds voor Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden (FPGO).

Buitenlandse zusterverenigingen

De VA onderhoudt contacten met vergelijkbare patiëntenverenigingen in het buitenland. Er is er sprake van vrij intensieve samenwerking tussen de Italiaanse, Duitse en Nederlandse patiëntenverenigingen van mensen die zijn geboren met ARM.

Activiteiten

  • Uitwisseling van informatie en ideeën; per mail, per post en telefonisch
  • Het bezoeken van de wederzijdse symposia
  • Lotgenotencontact over en weer
  • Gezamenlijk bezoeken en organiseren van congressen
  • Contacten met buitenlandse artsen
  • Het samen schrijven van presentaties ten behoeve van internationale congressen
  • Het samen presenteren van voordrachten op internationale congressen over het belang van samenwerking tussen artsen en patiëntenverenigingen
  • Samenwerking in deelname van de European Colorectal Club