Gedragscode en klachtenregeling

De Vereniging Anusatresie (VA) staat voor goede omgangsvormen. Daartoe is deze gedragscode opgesteld. De basisvoorwaarden voor goede omgangsvormen zijn: Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid. Deze centrale begrippen vormen dan ook de basis voor de gedragscode, die binnen de VA wordt gehanteerd.

De bestuursleden en vrijwilligers van de VA doen hun uiterste best om haar leden en andere betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In de klachtenregeling is vastgelegd hoe iemand, wanneer iets in zijn of haar ogen niet goed gaat, een klacht kan indienen bij de VA en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Voorafgaand aan de formele inhoud van de gedragscode en de klachtenregeling, hecht de VA er aan een aantal definities op te nemen. Deze definities zijn ontleend aan gangbare maatschappelijke begrippen en de uitleg hiervan.

Artikel 1 Definities

Een gedraging:
onder een gedraging wordt verstaan, ieder handelen, dan wel nalaten van handelen waarvan een ander vindt dat deze volgens maatschappelijke opvattingen, onwenselijk, kwetsend, dan wel onacceptabel is.

Onder grensoverschrijdend gedrag / seksuele intimidatie wordt verstaan:
Elke ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysieke gedraging waarbij sprake is van één van de volgende punten:
– onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, beoordeeld als niet maatschappelijk aanvaardbaar in de context van hulpverlener/ hulpvrager.
– onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het vrijwilligerswerk van deze persoon raken;
– dergelijk gedrag heeft tot doel de (werk-)prestaties van een persoon aan te tasten en/ of een intimiderende, vijandige of onaangename (werk-)omgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de (werk-)prestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename (werk-)omgeving wordt gecreëerd.

Agressie:
Onder agressie worden verstaan,voorvallen waarbij een persoon geestelijk of lichamelijk wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van vrijwilligerswerk. Hieronder valt ook pesten.

Discriminatie:
Onder discriminatie wordt verstaan:elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Levensbeschouwing:
Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als: een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2 Doelstelling en algemeen uitgangspunt

Lid 1. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de VA en van de professionele houding van de bureaumedewerkers, bestuursleden en vrijwilligers van de VA.

Lid 2. De VA neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.

Lid 3. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero, bi- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de VA als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.

Artikel 3 Status en reikwijdte gedragscode

Lid 1. De gedragscode is (onder meer) een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie; artikel 10 lid 1 Grondwet juncto artikel 6:162 lid 1 BW.

Lid 2. De gedragscode geldt voor bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden (vanaf hier: ‘medewerkers’) van de VA.

Lid 3. De VA draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 (Vrijwilligers-)contract

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de Wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen; ingevolge artikel 1 Grondwet.

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer

Lid 1. De inrichting van de VA voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers vrijwilligers en leden zich veilig voelen.

Lid 2. De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.

Lid 3. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.

Lid 4. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.

Lid 5. Het bepaalde onder lid 1 komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.

Artikel 6 Omgang tussen bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden

Lid 1. Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode.

Lid 2. Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.

Lid 3. Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.

Lid 4. Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 7 Reikwijdte: deelnemers, bezoekers en derden

Lid 1. Deze gedragscode wordt door de VA aan alle medewerkers bekendgemaakt.

Lid 2. Van leden en bezoekers van de Vereniging Anusatresie en personen die een beroep doen op de vakkennis van de VA wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de VA belast.

Artikel 9 Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan een medewerker dit signaleren en daarvan melding maken bij de voorzitter van de VA. De voorzitter draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de medewerker aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen bij het daartoe aangestelde klachtenorgaan.

Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon zoals omschreven in de Interne klachtenregeling van de VA.

Artikel 10 Evaluatie

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per drie jaar wordt deze gedragscode door het bestuur geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De Vereniging Anusatresie (VA) doet haar uiterste best om haar leden en andere betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe iemand een klacht kan indienen bij de VA en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Definitie van een klacht : Iedere gedraging die in strijd is met enig doen en / of nalaten van een betrokken persoon bij de VA (bestuurslid, medewerker of vrijwilliger) jegens een ander op grond waarvan op diens persoonlijke levenssfeer ongewenst een inbreuk wordt gemaakt.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

Voor de Vereniging Anusatresie worden de klachten behandeld door Inga Swane. Zij is juriste en werkzaam als klachtenbehandelaar bij diverse zorgaanbieders.

Elke klacht wordt geregistreerd in een erkend programma met de waarborg van privacy. De volgende gegevens worden genoteerd:

  • Datum van binnenkomst
  • Wijze van indienen van de klacht: schriftelijk, telefonisch, per e-mail
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer indiener klacht (hiervoor moet toestemming gevraagd worden om deze gegevens voor twee jaar op te slaan)
  • Korte beschrijving van de klacht
  • Omschrijving van de actie die de VA onderneemt naar aanleiding van de klacht (hier wordt schriftelijk verslag van gedaan en er worden aanbeveling gedaan aan het bestuur van de VA)
  • Naam van de medewerker van de VA die de klacht behandelt
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen in behandeling genomen. Wordt deze termijn niet gehaald, dan. wordt de indiener van de klacht hierover bericht en wordt afgesproken op welke wijze en welke termijn (op basis van hoor en wederhoor) de klacht wordt behandeld. In principe, tenzij anders de bedoeling is, wordt de klacht doorgestuurd, naar degene die het betreft. Deze “verweerder”heeft het recht kennis te nemen van hetgeen tegen hem wordt ingediend.

Het bestuur kan wel naar aanleiding van de klachtenbehandeling (binnen een maand) aangeven wat met de klacht wordt gedaan (en welke aanbeveling wordt opgevolgd met diens consequenties).

Bestuur Vereniging Anusatresie
Postbus 78
1270 AB Huizen

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en geanonimiseerd verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de VA gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de VA te verbeteren. Alleen met toestemming van klagers worden gegevens bewaard. De leden die betrokken zijn bij de klachten afhandeling hebben een absolute geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn : volgens de Wet bescherming Persoonsgegeven geldt een bewaartermijn van klachtendossiers van uiterlijk 2 jaar. De VA conformeert zich hieraan zich te houden.